Oncotarget

Errata:

Erratum: Changes in expression levels of ERCC1, DPYD, and VEGFA mRNA after first-line chemotherapy of metastatic colorectal cancer: results of a multicenter study

Hideo Baba _, Yoshifumi Baba, Shinji Uemoto, Kazuhiro Yoshida, Akio Saiura, Masayuki Watanabe, Yoshihiko Maehara, Eiji Oki, Yasuharu Ikeda, Hiroyuki Matsuda, Masakazu Yamamoto, Mitsuo Shimada, Akinobu Taketomi, Michiaki Unno, Kenichi Sugihara, Yutaka Ogata, Susumu Eguchi, Seigo Kitano, Kazuo Shirouzu, Yasumitsu Saiki, Hiroshi Takamori, Masaki Mori, Toshihiko Hirata, Go Wakabayashi and Norihiro Kokudo

PDF  |  How to cite

Oncotarget. 2015; 6:39384-39384. https://doi.org/10.18632/oncotarget.6335

Metrics: PDF 2373 views  |   ?  


Creative Commons License All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.
PII: 6335