Oncotarget

Vol 9, No 1, Supplement 1

View Archive »

Order a Reprint

Table of Contents

Research Papers: Gerotarget (Focus on Aging)

Human umbilical cord-derived mesenchymal stromal cells ameliorated motor defects of 6-OHDA-induced rat model of Parkinson's disease

Human umbilical cord-derived mesenchymal stromal cells ameliorated motor defects of 6-OHDA-induced rat model of Parkinson's disease

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24103

Fabin Han, Chao Chen, Wei Wang, Hao Song, Sen Li, Jing Duan, Xianjie Lu, Shichao Wu, Nan Zhang, Qingfa Chen, Yan Wang, Shuwei Liu, Chongluo Fu, Chengbiao Lu,  and Paul Lu
s1-s15
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Associations of the polymorphisms in long non-coding RNA H19 with hepatocellular carcinoma risk in a Southern Chinese population

Associations of the polymorphisms in long non-coding RNA H19 with hepatocellular carcinoma risk in a Southern Chinese population

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23854

Zhifeng Lin, Junguo Zhang, Xiaohui Ji, Lucheng Pi, Nana Tian, Xinqi Lin, Li Liu, Sidong Chen, Xinfa Yu,  and Yanhui Gao
s16-s24
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

Research Papers: Immunology

Maternal dietary resveratrol alleviates weaning-associated intestinal inflammation and diarrhea in porcine offspring by altering intestinal gene expression and microbiota

Maternal dietary resveratrol alleviates weaning-associated intestinal inflammation and diarrhea in porcine offspring by altering intestinal gene expression and microbiota

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24018

Qingwei Meng, Shishuai Sun, Shiqi He, Baoming Shi, Anshan Shan,  and Baojing Cheng
s25-s44
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

Research Papers: Autophagy and Cell Death

Methylxanthine derivatives promote autophagy in gastric cancer cells

Methylxanthine derivatives promote autophagy in gastric cancer cells

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23613

Hanyang Liu, Jun Song, Yan Zhou, Yu Gong, Liang Cao, Haojun Yang,  and Liming Tang
s45-s54
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Autophagy activation aggravates hippocampal neuronal apoptosis caused by intermittent hypoxia

Autophagy activation aggravates hippocampal neuronal apoptosis caused by intermittent hypoxia

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23845

Jin Tan, Mengmeng Li, Xiaofei Meng, Shuling Song, Yunyun Fang, Lulu Li, Cong Wang, Yuyang Miao,  and Qiang Zhang
s55-s70
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

N6-(2-Hydroxyethyl) adenosine prevents myocardial ischemia/reperfusion injury and restores autophagic flux by activating adenosine A1 receptor

N6-(2-Hydroxyethyl) adenosine prevents myocardial ischemia/reperfusion injury and restores autophagic flux by activating adenosine A1 receptor

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23875

Sisi Zhang, Yiqiu Chai, Ming Fang, Mengli Zhang, Yougao Liu, Bichun Zhu, Weijian Zhu,  and Xiaola Li
s71-s82
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Research Papers

Gut microbiota bridges the inadequate consumption of fruits and bladder cancer

Gut microbiota bridges the inadequate consumption of fruits and bladder cancer

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23460

Canxia He, Baolong Li, Lei Huang, Xiaodong Liu, Peijun Tian, Yongping Bao, Minghua Ren,  and Yujuan Shan
s83-s95
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

Identification and functional characterization of circRNA-0008717 as an oncogene in osteosarcoma through sponging miR-203

Identification and functional characterization of circRNA-0008717 as an oncogene in osteosarcoma through sponging miR-203

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23466

Xiang Zhou, Dimple Natino, Zili Qin, Dong Wang, Zhen Tian, Xuan Cai, Bo Wang,  and Xijing He
s96-s108
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

IL-18 gene polymorphisms were associated with risk of chronic obstructive pulmonary disease in a Chinese Han population

IL-18 gene polymorphisms were associated with risk of chronic obstructive pulmonary disease in a Chinese Han population

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23472

Chongya Huang, Lijun Mei, Ajing Wang,  and Xian Zhang
s109-s116
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Bufalin enhances ABT-737 efficacy through Mcl-1 degradation in non-small cell lung cancer cells

Bufalin enhances ABT-737 efficacy through Mcl-1 degradation in non-small cell lung cancer cells

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23600

Wen-yu Di, Guang-jian Lu, Bao-cai Lu, Li-na Wang, Jing-hang Zhang, Jian Yu, Wei Su, Xiao-hong Kang,  and Ping Lu
s117-s128
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Olmesartan attenuates pressure-overload- or post-infarction-induced cardiac remodeling in mice

Olmesartan attenuates pressure-overload- or post-infarction-induced cardiac remodeling in mice

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23628

Qiancheng Wang, Zhenhuan Chen, Xiaobo Huang, Lin Chen, Baihe Chen, Yingqi Zhu, Shiping Cao, Wangjun Liao, Jianping Bin, Masafumi Kitakaze,  and Yulin Liao
s129-s146
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Targeting mTORC1/2 with OSI-027 inhibits proliferation and migration of keloid keratinocytes

Targeting mTORC1/2 with OSI-027 inhibits proliferation and migration of keloid keratinocytes

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23630

Jun Chen, Ke Liu, Yang Liu, Xue Wang,  and Zhen Zhang
s147-s154
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

The platelet membrane glycoprotein VI genetic polymorphism (rs1613662, 13254T>C) is not associated with the risk of coronary artery disease

The platelet membrane glycoprotein VI genetic polymorphism (rs1613662, 13254T>C) is not associated with the risk of coronary artery disease

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23427

Jian-Quan Luo, Huan Ren, Mou-Ze Liu, Ping-Fei Fang,  and Da-Xiong Xiang
s155-s165
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Parkin-mediated mitophagy ameliorates fatty acid-induced mitochondrial injury and apoptosis in tubular epithelial cells by reducing oxidative stress

Parkin-mediated mitophagy ameliorates fatty acid-induced mitochondrial injury and apoptosis in tubular epithelial cells by reducing oxidative stress

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23682

Yue Wu, Jiang-Min Wan, Xue-Mei Chen, Wei Hua, Hai-Bo Gui, Xu-Shun Jiang, Hui-Zhe Huang, Xiong-Zhong Ruan,  and Xiao-Gang Du
s166-s179
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Silencing LncRNA AK139328 protects vascular endothelial cells from ischemia-reperfusion injury by increasing PI3K/Akt signaling

Silencing LncRNA AK139328 protects vascular endothelial cells from ischemia-reperfusion injury by increasing PI3K/Akt signaling

https://doi.org/10.18632/oncotarget.22453

Zeng-Yang Pei, Sheng-Hao Wang, Yan Mao, Qi Li, Zi-Heng Wu,  and Xiang-Tao Zheng
s180-s197
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

The association of the hepatitis B virus infection with thyroid carcinoma: a large sample clinical study in China

The association of the hepatitis B virus infection with thyroid carcinoma: a large sample clinical study in China

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23712

Wei Dai, Yu-Tuan Wu, Xin Li, Yan-Ling Shi, Lu Gan, Hong-Yuan Li, Guo-Sheng Ren, Kai-Nan Wu,  and Ling-Quan Kong
s198-s204
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Protocatechualdehyde improves antineoplastic cyclophosphamide-induced mouse testicular damage

Protocatechualdehyde improves antineoplastic cyclophosphamide-induced mouse testicular damage

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23432

Chun-Na An, Xiao-Ping Pu, Qiu-Ping Yang, Jing-Ting Dong, Shu-Ying Han, Rui Wei,  and Hong-Ning Zhang
s205-s215
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

chr19_34670, a newly identified miRNA, represses rapid tumor growth of cystic vestibular schwannomas by targeting transforming growth factor α and inhibiting MAPK pathway

chr19_34670, a newly identified miRNA, represses rapid tumor growth of cystic vestibular schwannomas by targeting transforming growth factor α and inhibiting MAPK pathway

https://doi.org/10.18632/oncotarget.20712

Zirong Huo, Shuang Yan, Tao Yang, Zhentao Wang, Qi Huang, Zhaoyan Wang, Hongsai Chen, Penghui Chen, Huan Jia, Zhihua Zhang,  and Hao Wu
s216-s228
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

Effect of LncRNA LINC00936 and its target NFKBIA on myocardial infarction through the NF-κB signaling pathway: an in vivo and in vitro study

Effect of LncRNA LINC00936 and its target NFKBIA on myocardial infarction through the NF-κB signaling pathway: an in vivo and in vitro study

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23776

Ming-Feng Shao, Feng Li, Xian-Zhao Zhang, Gui-Ling Sun, Xi-Dong Li, Jing-Fang Li, Qing-Rong Ji,  and Mao-Lei Gong
s229-s244
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

Inhibition of CHOP weakens the promotion of chronic intermittent hypoxia on epithelial cells apoptosis via inhibiting PI3K-Akt and NF-κB signaling pathways

Inhibition of CHOP weakens the promotion of chronic intermittent hypoxia on epithelial cells apoptosis via inhibiting PI3K-Akt and NF-κB signaling pathways

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23778

Yi-Bin Wang, Yin Ni, Ren-Hua Sun, Xiao-Zhou Mou, Fang Han, Qian Li, Hai-Jun Huang, Jing-Quan Liu,  and Yue-Xing Tu
s245-s252
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Endothelial cell autophagy in chronic intermittent hypoxia is impaired by miRNA-30a-mediated translational control of Beclin-1

Endothelial cell autophagy in chronic intermittent hypoxia is impaired by miRNA-30a-mediated translational control of Beclin-1

https://doi.org/10.18632/oncotarget.22120

Kai-Xiong Liu, Qin Chen, Gong-Ping Chen, Jian-Chai Huang, Jie-Feng Huang, Xin-Ru He, Ting Lin,  and Qi-Chang Lin
s253-s262
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Mouse trefoil factor 3 (Tff3) ameliorates fatty liver phenotype via increasing peroxisome proliferator-activated receptor-α (PPARα) expression

Mouse trefoil factor 3 (Tff3) ameliorates fatty liver phenotype via increasing peroxisome proliferator-activated receptor-α (PPARα) expression

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23780

Xiaojie Wu, Haiyong Jin, Yueling Zhang, Mingyuan Dong, Xiaoting Wu, Jiadi Zhou, Weishan Zhuge, Jianjing Yang, Qichuan Zhuge, Xiying Luan, Dexiang Ban, Wenjie Zhu, Yongjun Jin,  and Jiangnan Xue
s263-s274
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

Poorer clinicopathologic features and better long-term survival in young than old patients with gallbladder cancer treated with surgical resection

Poorer clinicopathologic features and better long-term survival in young than old patients with gallbladder cancer treated with surgical resection

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23834

Guo-Qing Jiang, Bao-Huan Zhou, Dou-Sheng Bai, Ping Chen, Jian-Jun Qian, Sheng-Jie Jin,  and Hao-Jun Yang
s275-s286
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Characterization of candidate genes for bovine adipogenesis reveals differences of TUSC5 isoforms caused by novel alternative splicing

Characterization of candidate genes for bovine adipogenesis reveals differences of TUSC5 isoforms caused by novel alternative splicing

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23482

Yang Zhou, Mingxun Li, Xinde Hu, Hanfang Cai, Liushuai Hua, Jing Wang, Yongzhen Huang, Xianyong Lan, Chuzhao Lei, George E. Liu, Congjun Li, Martin Plath,  and Hong Chen
s287-s298
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

Analysis of papillary thyroid carcinoma as the second primary tumor after definitive radiotherapy

Analysis of papillary thyroid carcinoma as the second primary tumor after definitive radiotherapy

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23940

Kai Qian, Kai Guo, Lu Di, Tuanqi Sun, Xiaoke Zheng, Yi Wu, Qinghai Ji, Hongmei Ying,  and Zhuoying Wang
s299-s307
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Lack of miR-216b-5p, miR-33a-5p or miR-122-5p in MSCs exosomes promotes breast cancer glycolysis by targeting HK2, LDHA and PKM2

Lack of miR-216b-5p, miR-33a-5p or miR-122-5p in MSCs exosomes promotes breast cancer glycolysis by targeting HK2, LDHA and PKM2

https://doi.org/10.18632/oncotarget.22897

Jiyi Xia, Xiaolan Yu, Xiguang Mao, Hongyuan An, Xiaoping Tang, Xiaoyan Wang, Tao He,  and Yong Liu
s308-s318
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

The TLR4/MyD88/NF-κB pathway promotes inflammation in HPV-related cervical cancer cells

The TLR4/MyD88/NF-κB pathway promotes inflammation in HPV-related cervical cancer cells

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24014

Ninghong Jiang, Feng Xie, Qisang Guo, Limei Chen, Fang Chen, Luopei Guo,  and Long Sui
s319-s327
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

The expression of SOCS3 protein, instead of its gene promoter methylation status, predicts the chemotherapy response to patinum-based chemotherapy in advanced NSCLC patients

The expression of SOCS3 protein, instead of its gene promoter methylation status, predicts the chemotherapy response to patinum-based chemotherapy in advanced NSCLC patients

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23108

Jin-Hong Wang, Dong Kang, Yu Yao, An-Na Shen, De-Guang Yang,  and Tao Zhou
s328-s338
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Baicalein and baicalin inhibit colon cancer using two distinct fashions of apoptosis and senescence

Baicalein and baicalin inhibit colon cancer using two distinct fashions of apoptosis and senescence

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24015

Jie Dou, Zhou Wang, Leon Ma, Bo Peng, Ke Mao, Chengqin Li, Mengqi Su, Changlin Zhou,  and Guangyong Peng
s339-s352
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Nomograms to predict prognosis of hepatocelluar carcinoma without major vascular invasion after primary liver transplantation

Nomograms to predict prognosis of hepatocelluar carcinoma without major vascular invasion after primary liver transplantation

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24042

Junyi Shen, Chuan Li, Jun Wen, Tianfu Wen, Lvnan Yan, Bo Li, Jiayin Yang,  and Highness Tholakkara Nazar
s353-s362
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Downregulation of AC061961.2, LINGO1-AS1, and RP11-13E1.5 is associated with dilated cardiomyopathy progression

Downregulation of AC061961.2, LINGO1-AS1, and RP11-13E1.5 is associated with dilated cardiomyopathy progression

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23512

Zhibing Qiu, Bin Ye, Li Yin, Wen Chen, Yueyue Xu,  and Xin Chen
s363-s375
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

EP300 promotes tumor development and correlates with poor prognosis in esophageal squamous carcinoma

EP300 promotes tumor development and correlates with poor prognosis in esophageal squamous carcinoma

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23698

Yanghui Bi, Ling Zhang, Heyang Cui, Pengzhou Kong, Ting Yan, Jiayi Li, Zianyi Wang, Caixia Cheng, Bin Song, Bin Yang, Enwei Xu, Jie Yang, Xiaoling Hu, Ruyi Shi, Yu Qian, Fang Wang, Hongyi Li, Zhiwu Jia, Yanchun Ma, Jian Yang, Yike Li, Juan Wang, Yiqian Liu, Yuanfang Zhai, Lu Chang, Yi Wang, Yingchun Zhang, Feng Liu, Haiyan Liu, Yanyan Zhang, Jing Liu, Xiaolong Cheng,  and Yongping Cui
s376-s392
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Inhibitory effects of novel isothiocyanate derivative on proliferation and invasion of glioma U251 cells and regulation of circRNAs and lncRNAs

Inhibitory effects of novel isothiocyanate derivative on proliferation and invasion of glioma U251 cells and regulation of circRNAs and lncRNAs

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24086

Yu Zhu,  and Ping Yang
s393-s400
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Pathogenicity of streptococcus agalactiae in oreochromis niloticus

Pathogenicity of streptococcus agalactiae in oreochromis niloticus

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23551

Yang He, Jin-Lu Huang, Kai-Yu Wang, De-Fang Chen, Yi Geng, Xiao-Li Huang, Ping Ou-Yang, Yi Zhou, Jun Wang, Jie Min,  and Wei-Min Lai
s401-s413
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Golgi membrane protein GP73 modified-liposome mediates the antitumor effect of survivin promoter-driven HSVtk in hepatocellular carcinoma

Golgi membrane protein GP73 modified-liposome mediates the antitumor effect of survivin promoter-driven HSVtk in hepatocellular carcinoma

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23565

Fanxiu Meng, Lina Zhang, Chunyang Xu, Qi Zhang, Yongfang Li, Yingmin Zhang, Na Zhao, Baofeng Yu, Rui Guo, Hailong Wang, Jun Xie, Gongqin Sun, Gaopeng Li, Jun Xu, Qin Qin,  and Xiushan Dong
s414-s426
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

IFN-γ- and IL-1β-treated human placenta-derived mesenchymal stromal cells enhance the generation of IL-10+T cells by up-regulating PDLs expressions and ameliorate experimental autoimmune encephalomyelitis

IFN-γ- and IL-1β-treated human placenta-derived mesenchymal stromal cells enhance the generation of IL-10+T cells by up-regulating PDLs expressions and ameliorate experimental autoimmune encephalomyelitis

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24092

Zhuoya Wang, Weiwei Wang, Yun Hou, Aiping Zhang, Guoyan Wang, Junzhu Yi, Qiang Fu,  and Xiying Luan
s427-s442
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

Improvement of non-alcoholic steatohepatitis by hepatocyte-like cells generated from iPSCs with Oct4/Sox2/Klf4/Parp1

Improvement of non-alcoholic steatohepatitis by hepatocyte-like cells generated from iPSCs with Oct4/Sox2/Klf4/Parp1

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23603

Yueh Chien, Chi-Shuan Huang, Hsin-Chi Lin, Kai-Hsi Lu, Ping-Hsing Tsai, Ying-Hsiu Lai, Kuan-Hsuan Chen, Shou-Dong Lee, Yi-Hsiang Huang,  and Chien-Ying Wang
s443-s455
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

NR2B-containing NMDA receptors contribute to diarrhea-predominant irritable bowel syndrome

NR2B-containing NMDA receptors contribute to diarrhea-predominant irritable bowel syndrome

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24135

Wenxue Zhang, Dongyan Zhao, Qingqing Qi, Xin Long, Yueyue Li, Peng Wang, Yanbo Yu, Lixiang Li, Yiyuan Sun, Zhen Li, Yanqing Li,  and Xiuli Zuo
s456-s468
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

Expression profiles and biological implications of plasma miRNAs associated with chronic myeloid leukemia phases

Expression profiles and biological implications of plasma miRNAs associated with chronic myeloid leukemia phases

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23772

Ji Zhang, Yawen Jiang, Xu Han, Wenen Liu, Xielan Zhao,  and Jing Liu
s469-s481
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Epithelial-mesenchymal transition may be involved in the immune evasion of circulating gastric tumor cells via downregulation of NKG2D ligands

Epithelial-mesenchymal transition may be involved in the immune evasion of circulating gastric tumor cells via downregulation of NKG2D ligands

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23922

Baoguang Hu, Xiaokun Tian, Yanbin Li, Yu-ming Li, Zhaodong Han, Jiajia An,  and Lingqun Kong
s482-s495
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Upregulation of long non-coding RNA CCAT1 promotes proliferation and metastasis of esophageal squamous cell carcinoma cells by regulating the miR-543/KRAS axis

Upregulation of long non-coding RNA CCAT1 promotes proliferation and metastasis of esophageal squamous cell carcinoma cells by regulating the miR-543/KRAS axis

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23864

Yu Mao, Lixin Dong, Jia Liu, Liang Li, Le Wang, Yan Zhou, Yanqiu Zhang, Sen Yang, Liyan Cao, Chao Wang,  and Zhanzhao Fu
s496-s507
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

Association between body mass index (BMI) and carotid intima-media thickness in patients with type 2 diabetes mellitus: results from the PROLOGUE study

Association between body mass index (BMI) and carotid intima-media thickness in patients with type 2 diabetes mellitus: results from the PROLOGUE study

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24000

Ziliang Ye, Haili Lu, Qiang Su,  and Lang Li
s508-s523
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Tannic acid, a secondary metabolite of higher plants, inhibits mammosphere formation of breast cancer cells via modulation of NF-κB pathway

Tannic acid, a secondary metabolite of higher plants, inhibits mammosphere formation of breast cancer cells via modulation of NF-κB pathway

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24230

Dal-Ah Kim, Hack Sun Choi, Eun-Sun Ryu, Jiyeon Ko, Heesung Chung, Eun-Sung Jun, Eok-Soo Oh,  and Duk-Hee Kang
s524-s536
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

Hyperuricemia predicts poor prognosis of patients with cervical cancer

Hyperuricemia predicts poor prognosis of patients with cervical cancer

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23589

Cuihong Li, Yufeng Li, Na Su, Qiongna Liu,  and Chunxiang Chai
s537-s542
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Coptisine, an alkaloid from Rhizoma Coptidis, inhibits Helicobacter pylori urease activity by targeting its active site and maturation process

Coptisine, an alkaloid from Rhizoma Coptidis, inhibits Helicobacter pylori urease activity by targeting its active site and maturation process

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24002

Cailan Li, Ping Huang, Kambo Wong, Yifei Xu, Lihua Tan, Hanbin Chen, Qiang Lu, Chaodan Luo, Chunlai Tam, Lixiang Zhu, Ziren Su,  and Jianhui Xie
s543-s562
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit G promotes human colorectal cancer

Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit G promotes human colorectal cancer

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23884

Chenggang Yang, Yanbo Zhang, Wenfeng Du, Honggang Cheng,  and Chaobin Li
s563-s574
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

Aging upregulates CCN-1 expression leading to cell senescence and tissue degenerative changes in tendons

Aging upregulates CCN-1 expression leading to cell senescence and tissue degenerative changes in tendons

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24021

Qibin Song, Zhe Wang, Yuling Wang,  and Abdul Razaq
s575-s589
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Optimal subset of feature miRNAs consisting of 7 miRNAs that can serve as a novel diagnostic and prognostic predictor for the progression of cervical cancer

Optimal subset of feature miRNAs consisting of 7 miRNAs that can serve as a novel diagnostic and prognostic predictor for the progression of cervical cancer

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23894

Shanshan Qin, Yingchun Gao, Yijun Yang, Juanpeng Yu, Fei Meng, Ting Zhang,  and Can Shi
s590-s601
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

A six-gene prognostic predictor for patients with gastric cancer

A six-gene prognostic predictor for patients with gastric cancer

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24024

Jun Wang, Peng Gao, Jingxu Sun, Jinxin Shi, Zhonghua Wu, Xi Zhong, Yongxi Song,  and Zhenning Wang
s602-s613
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

Long non-coding RNA HOXA-AS2 promotes tumorigenesis and predicts poor prognosis in ovarian cancer

Long non-coding RNA HOXA-AS2 promotes tumorigenesis and predicts poor prognosis in ovarian cancer

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24026

Changsheng Yan, Mi Gong, Yi Jiang, Huijian Li, Yicong Wan, Lin Zhang, Shulin Zhou,  and Wenjun Cheng
s614-s627
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

Potential therapeutic targets screening for esophageal squamous cell carcinoma via combined analysis of genomic sequencing data and target pharmacophore database

Potential therapeutic targets screening for esophageal squamous cell carcinoma via combined analysis of genomic sequencing data and target pharmacophore database

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24052

Ling Zhang, Feng Liu, Yanghui Bi, Heyang Cui, Pengzhou Kong, Jiayi Li, Bin Song, Binbin Zou, Caixia Cheng, Ting Yan, Jian Yang, Yu Qian, Yanchun Ma, Fang Wang, Hongyi Li, Zhiwu Jia, Xiaoling Hu, Bin Yang, Enwei Xu, Yaoping Li, Juan Wang, Jie Yang, Yuanfang Zhai, Yiqian Liu, Lu Chang, Yi Wang, Yingchun Zhang, Ruyi Shi, Junmei Jia, Jing Liu, Xiaolong Cheng,  and Yongping Cui
s628-s646
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

Autoimmune response of p53 and its regulator MDM2 in patients with hepatocellular carcinoma

Autoimmune response of p53 and its regulator MDM2 in patients with hepatocellular carcinoma

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23906

Li-Ping Dai, Ji-Tian Li, Xiao Wang,  and Jian-Ying Zhang
s647-s657
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Interleukin-21 receptor gene polymorphism is associated with hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma in Chinese patients

Interleukin-21 receptor gene polymorphism is associated with hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma in Chinese patients

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24053

Tangyuheng Liu, Mei Zhang, Jiajia Song, Siyue Li, Jinya Zhang, Xuejiao Hu, Zhenzhen Zhao, Wu Peng, Qian Wu, Hao Bai, Yinyu Li, Xiaojun Lu,  and Binwu Ying
s658-s669
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Synthetic splitting receptor-based controllable switch to improve the safety of EGFRvIII+ CAR-T cells for immunotherapy of glioblastoma

Synthetic splitting receptor-based controllable switch to improve the safety of EGFRvIII+ CAR-T cells for immunotherapy of glioblastoma

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23908

Yan Zheng, Xiu-Ling Li, Xiang-Dong Sun, Bing-Yong Zhang, Puja Gupta, Albert J Wong, Tian-Fang Li,  and Shuang-Yin Han
s670-s680
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Galectin-3 carbohydrate recognition domain induces microvascular endothelial cell migration by activating β1 integrin

Galectin-3 carbohydrate recognition domain induces microvascular endothelial cell migration by activating β1 integrin

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24155

Zhongyu Zhang, Yuan Guan, Xiyao Yu, Hairong Cheng, Yifa Zhou,  and Guihua Tai
s681-s692
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

The miR-17-92 cluster/QKI2/β-catenin axis promotes osteosarcoma progression

The miR-17-92 cluster/QKI2/β-catenin axis promotes osteosarcoma progression

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23935

Hongbo Yang, Zhibin Peng, Min Liang, Yubo Zhang, Yangyang Wang, Tianwen Huang, Yudong Jiang, Bo Jiang,  and Yansong Wang
s693-s701
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Loss of miR-494 by exosomes promotes melanoma proliferation and metastasis

Loss of miR-494 by exosomes promotes melanoma proliferation and metastasis

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23632

Jingjing Li, Jia Chen, Shaohua Wang, Ping Li, Changli Zheng, Shijie Tang, Xiao Zhou, Yongguang Tao, Xiang Chen, Lichun Sun, Aijun Wang, Ke Cao,  and Jianda Zhou
s702-s713
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Comprehensive analysis of gene mutation and expression profiles in fibrous dysplasia of bone via next-generation sequencing

Comprehensive analysis of gene mutation and expression profiles in fibrous dysplasia of bone via next-generation sequencing

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23991

Hongbo He, Qing Liu, Can Zhang, Zhan Liao, Yupeng Liu, Jun Wan, Jian Tian, Xiaopeng Tong, Lichun Sun,  and Wei Luo
s714-s729
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

Nomograms predict the benefit of different therapeutic modalities for patients with early stage hepatocellular carcinoma

Nomograms predict the benefit of different therapeutic modalities for patients with early stage hepatocellular carcinoma

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24011

Yu Liu, Jiaqu Cui, Xinchun Liu, Huihui Sun, Zhaoming Zhou, Ligong Lu,  and Bing Liu
s730-s738
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Tetramethylpyrazine ameliorates renal inflammation via autophagy induction in acute kidney injury

Tetramethylpyrazine ameliorates renal inflammation via autophagy induction in acute kidney injury

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24036

Rui Xin, Long Jin, Luying Liu, Lin Wang, Yun Hou, Xianghui Meng, Yanxiao Xiang, Xuhong Sun, Weidong Jiang, Xiaojie Wu, Lixia Zhang, Zhenzhen Du, Xiying Luan,  and Pengchao Du
s739-s750
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Beneficial effect of endo-CRT might be mediated by more improvement of SERCA2A in chronic dyssynchronous canine heart failure models

Beneficial effect of endo-CRT might be mediated by more improvement of SERCA2A in chronic dyssynchronous canine heart failure models

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24060

Hongyun Chen, Shuang Liu, Zhihong Zong, Cuiting Zhao, Guangyuan Li, Yonghuai Wang, Guoxian Qi, Jun Yang,  and Chunyan Ma
s751-s760
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

NNK promotes chronic pancreatitis to pancreatic intraepithelial neoplasia and accelerates pancreatic cancer migration

NNK promotes chronic pancreatitis to pancreatic intraepithelial neoplasia and accelerates pancreatic cancer migration

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23669

Xin Chen, Liang Sheng, Jiguang Ma, Zhengdong Jiang, Qinhong Xu, Jianjun Lei, Wanxing Duan, Ligang Nan, Xuqi Li, Zheng Wang, Zheng Wu, Jun Xu, Fengfei Wang, Jason H. Huang, Erxi Wu, Qingyong Ma,  and Dong Zhang
s761-s773
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

A uniform thymic malignant lymphoma model established with C57BL/6 p53 gene deficient mice

A uniform thymic malignant lymphoma model established with C57BL/6 p53 gene deficient mice

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24108

Changfa Fan, Jianjun Lyu, Susu Liu, Xi Wu, Qianqian Li, Shuya Zhou, Yanwei Yang, Guitao Huo, Qin Zuo, Qingfen Zhu, Ming Guo, Simei Ren, Yanan Guo, Sanlong Wang, Baowen Li, Xue Wang, Yuelei Shen,  and Youchun Wang
s774-s789
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

Genetic variants in lncRNA H19 are associated with the risk of oral squamous cell carcinoma in a Chinese population

Genetic variants in lncRNA H19 are associated with the risk of oral squamous cell carcinoma in a Chinese population

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23673

Zhiyao Yuan, Yang Yu, Bo Zhang, Limin Miao, Lihua Wang, Keke Zhao, Yefen Ji, Ruixia Wang, Hongxia Ma, Ning Chen,  and Hua Yuan
s790-s797
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

MicroRNA-873 inhibits colorectal cancer metastasis by targeting ELK1 and STRN4

MicroRNA-873 inhibits colorectal cancer metastasis by targeting ELK1 and STRN4

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24115

Chuannan Fan, Biyu Lin, Zhengjie Huang, Dan Cui, Minyi Zhu, Zhenling Ma, Yunda Zhang, Fan Liu,  and Yingfu Liu
s798-s810
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

DNMT1 ablation suppresses tumorigenesis by inhibiting the selfrenewal of esophageal cancer stem cells

DNMT1 ablation suppresses tumorigenesis by inhibiting the selfrenewal of esophageal cancer stem cells

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24116

Ying Teng, Xiying Yu, Hui Yuan, Liping Guo, Wei Jiang,  and Shih-Hsin Lu
s811-s822
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

CD300A promotes tumor progression by PECAM1, ADCY7 and AKT pathway in acute myeloid leukemia

CD300A promotes tumor progression by PECAM1, ADCY7 and AKT pathway in acute myeloid leukemia

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24164

Xiaogang Sun, Shuhong Huang, Xin Wang, Xiaohua Zhang,  and Xin Wang
s823-s833
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

The prognostic significance of CMTM3 in colorectal cancer and association with the phenomenon of EMT

The prognostic significance of CMTM3 in colorectal cancer and association with the phenomenon of EMT

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23709

Hong Chen, Rui Ren, Xiaogang Zhou, Daiwei Wan, Ye Han, Fei Liu, Zhihua Xu, Yuting Kuang, Hao Hu, Yilin Wang,  and Qiaoming Zhi
s834-s844
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Immune imbalance of PD-1 and PD-Ls in liver tissues from patients with hepatitis B-related hepatocellular carcinoma

Immune imbalance of PD-1 and PD-Ls in liver tissues from patients with hepatitis B-related hepatocellular carcinoma

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24206

Yong Liu, Guiyang Wang, Rui Huang, Yingying Hao, Haiyan Chang, Chen Tian, Yang Li, Xiang-An Zhao, Juan Xia, Yuxin Chen,  and Chao Wu
s845-s855
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Nuclear receptor REV-ERBα attenuates lipopolysaccharide-induced acute lung injury and inflammation through TLR4 inhibition

Nuclear receptor REV-ERBα attenuates lipopolysaccharide-induced acute lung injury and inflammation through TLR4 inhibition

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24207

Dapeng Yu, Yong Li, Yu Zhou, Masanobu Abe, Liang Zong,  and Ju Gao
s856-s867
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Distinguishing metastases from benign adrenal masses: what can CT texture analysis do?

Distinguishing metastases from benign adrenal masses: what can CT texture analysis do?

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23977

Bing Shi, Gu-Mu-Yang Zhang, Hao Sun, Min Xu,  and Zheng-Yu Jin
s868-s877
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Curcumin reduces the cytotoxicity and osteogenesis inhibition induced by oxidative stress via inhibited the NF-κB and MAPK signaling

Curcumin reduces the cytotoxicity and osteogenesis inhibition induced by oxidative stress via inhibited the NF-κB and MAPK signaling

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24221

Qihua Qi, Liangping Li, Ze min Ling, Yan Chen, Junxuan Ma, Wei Guo, Manman Gao, Zhiyu Zhou, R. Geoff Richards,  and Xuenong Zou
s878-s892
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

DNA methylation and gene expression of matrix metalloproteinase-9 gene in deficit and non-deficit schizophrenia

DNA methylation and gene expression of matrix metalloproteinase-9 gene in deficit and non-deficit schizophrenia

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24223

Ju Gao, Hongwei Yi, Xiaowei Tang, Xiaotang Feng, Miao Yu, Weiwei Sha, Xiang Wang, Xiaobin Zhang,  and Xiangrong Zhang
s893-s904
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Fatostatin inhibits the tumor growth of pancreatic cancer by targeting SREBP1 and lipid synthesis

Fatostatin inhibits the tumor growth of pancreatic cancer by targeting SREBP1 and lipid synthesis

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24224

Cancan Zhou, Zhengdong Jiang, Xin Chen, Ke Chen, Zheng Wu, Qingyong Ma,  and Xuqi Li
s905-s916
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Clinical utility of microRNA-451 as diagnostic biomarker for human cancers

Clinical utility of microRNA-451 as diagnostic biomarker for human cancers

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24004

Jun Fu, Yanyan Li, Guangying Zhang,  and Zhanzhan Li
s917-s926
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

Metabolomics insights into collagen-induced arthritis in mice and its treatment with wenjinghuoluo prescription

Metabolomics insights into collagen-induced arthritis in mice and its treatment with wenjinghuoluo prescription

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24241

Xin Wu, Yaodong You, Xiaocheng Chen, Qiyang Shou, Songqi Tang, Jida Zhang, Hao Cai, Baochang Cai, Dongxin Tang,  and Gang Cao
s927-s938
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

Tris(8-hydroxyquinoline)iron induces apoptotic cell death via oxidative stress and by activating death receptor signaling pathway in human head and neck carcinoma cells

Tris(8-hydroxyquinoline)iron induces apoptotic cell death via oxidative stress and by activating death receptor signaling pathway in human head and neck carcinoma cells

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24248

Leong-Perng Chan, Ya-Ping Tseng, Cheng Liu, Hsiou-Yu Ding, Sheng-Ming Pan, Feng-Yu Chiang, Ling-Feng Wang, Tzung-Han Chou, Po-Lin Kuo,  and Chia-Hua Liang
s939-s956
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

Cordycepin inhibits LPS-induced acute lung injury by inhibiting inflammatory response

Cordycepin inhibits LPS-induced acute lung injury by inhibiting inflammatory response

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23775

Xian Jiang, Zhuo Zhang, Fang Wang, Siwei Chen, Xiaobin Wang,  and Jicheng Wei
s957-s965
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

S55746 is a novel orally active BCL-2 selective and potent inhibitor that impairs hematological tumor growth

S55746 is a novel orally active BCL-2 selective and potent inhibitor that impairs hematological tumor growth

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24744

Patrick Casara, James Davidson, Audrey Claperon, Gaëtane Le Toumelin-Braizat, Meike Vogler, Alain Bruno, Maïa Chanrion, Gaëlle Lysiak-Auvity, Thierry Le Diguarher, Jérôme-Benoît Starck, Ijen Chen, Neil Whitehead, Christopher Graham, Natalia Matassova, Pawel Dokurno, Christopher Pedder, Youzhen Wang, Shumei Qiu, Anne-Marie Girard, Emilie Schneider, Fabienne Gravé, Aurélie Studeny, Ghislaine Guasconi, Franscesca Rocchetti, Sophie Maïga, Jean-Michel Henlin, Frédéric Colland, Laurence Kraus-Berthier, Steven Le Gouill, Martin JS Dyer, Roderick Hubbard, Mike Wood, Martine Amiot, Gerald M. Cohen, John A. Hickman, Erick Morris, James Murray,  and Olivier Geneste
s-s
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

Meta-Analysis

Efficacy and safety of somatostatin combined with basic therapy for the treatment of early postoperative inflammatory small bowel obstruction in Chinese patients: a systematic review and meta-analysis

Efficacy and safety of somatostatin combined with basic therapy for the treatment of early postoperative inflammatory small bowel obstruction in Chinese patients: a systematic review and meta-analysis

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23659

Jing-Zhi Guan, Cheng Cheng, Jian-Xin Wang, Jian-Yuan Chai, Shi-Ping Gao, Cong-Hong Shi, Batuna song, Lin Zhang,  and Shao-Fei Yuan
s966-s978
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

Infliximab versus intravenous pulse methylprednisolone treatment for immunoglobulin-resistant Kawasaki disease: An adjusted indirect comparison meta-analysis

Infliximab versus intravenous pulse methylprednisolone treatment for immunoglobulin-resistant Kawasaki disease: An adjusted indirect comparison meta-analysis

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23245

Han Chan, Yuhao Wang, Junli Yan, Gaofu Zhang, Mo Wang, Haiping Yang,  and Qiu Li
s979-s994
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

ADAM17 overexpression is associated with poorer clinical outcomes in cancer patients: a systematic review and meta-analysis

ADAM17 overexpression is associated with poorer clinical outcomes in cancer patients: a systematic review and meta-analysis

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23999

XuFeng Peng, Bo Hao, Nailong Cao, Jihong Wang, Xiangguo Lv,  and XinRu Zhang
s995-s1005
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Risk of hematologic toxicities and peripheral neuropathy with nab-paclitaxel in treatment of malignancy: an up-to-date meta-analysis

Risk of hematologic toxicities and peripheral neuropathy with nab-paclitaxel in treatment of malignancy: an up-to-date meta-analysis

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23287

Yihua Liu, Huiting Fan, Ying Zhang, Yong Yang,  and Hongsheng Lin
s1006-s1016
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

The diagnostic accuracy of procalcitonin and C-reactive protein for sepsis: a systematic review and meta analysis

The diagnostic accuracy of procalcitonin and C-reactive protein for sepsis: a systematic review and meta analysis

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23396

Meichun Tan, Yunxia Lu, Hao Jiang,  and Liandong Zhang
s1017-s1026
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Meta-analysis of early versus late closure of a temporary ileostomy after proctectomy

Meta-analysis of early versus late closure of a temporary ileostomy after proctectomy

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24077

Xiaozhun Huang, Chunling Wang, Zhangkan Huang, Houhong Zhou, Han Li, Fengxiang Shi, Longde Du, Xianni Ke, Biao Zheng, Shuisheng Zhang,  and Xu Che
s1027-s1037
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

Clinical application of angiotensin receptor blockers in patients with non-alcoholic fatty liver disease: a systematic review and meta-analysis

Clinical application of angiotensin receptor blockers in patients with non-alcoholic fatty liver disease: a systematic review and meta-analysis

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23816

Yating Li, Hong Xu, Wenrui Wu, Jianzhong Ye, Daiqiong Fang, Ding Shi,  and Lanjuan Li
s1038-s1050
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Nestin over-expression predicts poor prognosis in patients with solid tumors: a meta-analysis

Nestin over-expression predicts poor prognosis in patients with solid tumors: a meta-analysis

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23876

Huihui Cheng, Saisai Li, Lulu Zhou, Hui Luo, Zhaojun Shen,  and Xueqiong Zhu
s1051-s1064
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Clinicopathological impacts of c-Met overexpression in epithelial ovarian cancer: a meta-analysis and systemic review

Clinicopathological impacts of c-Met overexpression in epithelial ovarian cancer: a meta-analysis and systemic review

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23889

Jung Han Kim, Hyun Joo Jang, Bum Jun Kim,  and Sung Ho Park
s1065-s1073
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

The roles of PTEN expression in gastric cancer: a bibliometric, meta and bioinformatics analysis

The roles of PTEN expression in gastric cancer: a bibliometric, meta and bioinformatics analysis

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23926

Hua-Chuan Zheng, Yu-Hong Qiu, Yu-Hong Qiu,  and Shuang Zhao
s1074-s1089
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

A disintegrin and metalloprotease 8 (ADAM8) expression correlates with prognosis in solid tumors: a systematic review and meta-analysis

A disintegrin and metalloprotease 8 (ADAM8) expression correlates with prognosis in solid tumors: a systematic review and meta-analysis

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24005

Qian-Na Jin, Jia-Qing Cao, Nan He, Xin Jin, Tao Liu, Xiao-Ming Lu, Kai-Xiong Tao,  and Guo-Bin Wang
s1090-s1097
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

The value of long noncoding RNA PANDAR as a biomarker of prognosis in carcinomas: a meta-analysis

The value of long noncoding RNA PANDAR as a biomarker of prognosis in carcinomas: a meta-analysis

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24177

Xin Yan, Yanting Zhu, Fangwei Li, Wenhua Shi, Jian Wang, Qingting Wang, Qianqian Zhang, Limin Chai,  and Manxiang Li
s1098-s1107
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

The correlation between breast cancer and Parkinson's disease: a meta-analysis

The correlation between breast cancer and Parkinson's disease: a meta-analysis

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24199

Cun Liu, Lu Wang, Jinhui Tian, Lijuan Liu, Linxiang Guo, Guowen Ge, Liang Zheng, Fubin Feng, Jinmei Zhang, Tingting Zhang,  and Changgang Sun
s1108-s1117
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

GSTP1 A313G, GSTM1, and GSTT1 gene polymorphisms influence clinical outcome in advanced non-small cell lung cancer patients receiving first-line platinum-based chemotherapy: an updated meta-analysis with trial sequential analysis

GSTP1 A313G, GSTM1, and GSTT1 gene polymorphisms influence clinical outcome in advanced non-small cell lung cancer patients receiving first-line platinum-based chemotherapy: an updated meta-analysis with trial sequential analysis

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23941

Qiang Xiao, Quan Zhou, Mu Mei, Wenjun Pei, Qiangye Zou, Erdong Chen, Susu Dong, Yafen Tan, Tianli Wang,  and Wei Du
s1118-s1134
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

Associations between ten VEGF gene polymorphisms and susceptibility to type 2 diabetic retinopathy, proliferative diabetic retinopathy and nonproliferative diabetic retinopathy: a systematic review and meta-analysis

Associations between ten VEGF gene polymorphisms and susceptibility to type 2 diabetic retinopathy, proliferative diabetic retinopathy and nonproliferative diabetic retinopathy: a systematic review and meta-analysis

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23833

Qianhui Yang, Yan Zhang, Xiandi Wang, Xiaomin Zhang,  and Xiaorong Li
s1135-s1148
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

Clinical Research Papers

The role of tumor size, ultrasonographic findings, and serum tumor markers to predict the likelihood of malignant testicular histology

The role of tumor size, ultrasonographic findings, and serum tumor markers to predict the likelihood of malignant testicular histology

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23802

Gang Song, Yu Fan, Gengyan Xiong, Guangjie Ji, Cong Huang, Yongming Kang, Jinchao Chen, Da Ren, Qun He, He Wang, Gangzhi Shan, Shuqing Li, Zhisong He,  and Liqun Zhou
s1149-s1154
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

An open label, single-armed, exploratory study of apatinib (a novel VEGFR-2 tyrosine kinase inhibitor) in patients with relapsed or refractory non-Hodgkin lymphoma

An open label, single-armed, exploratory study of apatinib (a novel VEGFR-2 tyrosine kinase inhibitor) in patients with relapsed or refractory non-Hodgkin lymphoma

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23806

Ling Li, Sa Xiao, Lei Zhang, Xin Li, Xiaorui Fu, Xinhua Wang, Jingjing Wu, Zhenchang Sun, Xudong Zhang, Yu Chang, Feifei Nan, Jiaqin Yan, Zhaoming Li, Mengyuan Shi, Ken H. Young,  and Mingzhi Zhang
s1155-s1161
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Experience on temporary and permanent cardiac pacing after heart transplantation

Experience on temporary and permanent cardiac pacing after heart transplantation

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23945

Qiang Xu, Lin-Hai Xu, Bai-Ming Qu,  and Qi Xue
s1162-s1167
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Image-guided navigation systems for interstitial brachytherapy

Image-guided navigation systems for interstitial brachytherapy

https://doi.org/10.18632/oncotarget.18965

Yan-Yan Hu,  and Xiao-Ling Yu
s1168-s1182
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

A multicenter, randomized, controlled trial of rebamipide plus lansoprazole for the treatment of post-endoscopic submucosal dissection ulcers

A multicenter, randomized, controlled trial of rebamipide plus lansoprazole for the treatment of post-endoscopic submucosal dissection ulcers

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23127

Bin Yan, Zhongsheng Lu, Zhizheng Ge, Side Liu, Xuegang Guo, Dean Tian, Yuxiu Yang, Xiaobo Li, Wei Gong, Zhiguo Liu, Mei Liu, Bingxi Zhou, Kabing Zhao, Jing Yang,  and Yunsheng Yang
s1183-s1192
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

The risk prediction model of postoperative complications for gastric cancer patients: results from single Chinese institute

The risk prediction model of postoperative complications for gastric cancer patients: results from single Chinese institute

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23856

Wei-Han Zhang, Ying Huang, Lin Chen, Ze-Dong Wu, Jing Chen, Wei-Wei Wu, Xin-Zu Chen, Kun Yang, Kai Liu, Xiao-Long Chen, Shi-Jie Yang, Zhi-Xin Chen, Zong-Guang Zhou,  and Jian-Kun Hu
s1193-s1204
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

High normal blood pressure increase risks of developing adverse pregnancy outcomes

High normal blood pressure increase risks of developing adverse pregnancy outcomes

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23233

Dian He, Haibing Li, Shaowen Wu, Yifei Lu, Jun Li, Yan He, Chengchao Zhang, Zihe Zheng,  and Weiyuan Zhang
s1205-s1215
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Clinicopathological nomograms model to predict long-term overall survival and cancer-specific survival in skin cutaneous melanoma: a population-based study

Clinicopathological nomograms model to predict long-term overall survival and cancer-specific survival in skin cutaneous melanoma: a population-based study

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23863

Lingkai Su, Jukun Song, Zhuhui Duan, Chen Zhu, Juxiang Peng, Xiongfei Sun, Wei Yu, Xinhai Yin, Jianguo Zhu,  and Hui Chen
s1216-s1225
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

Neutrophil and platelet-to-lymphocyte ratio predicts outcomes in patients with unresectable hepatocellular carcinoma undergoing 131I-labeled-metuximab plus transarterial chemoembolization

Neutrophil and platelet-to-lymphocyte ratio predicts outcomes in patients with unresectable hepatocellular carcinoma undergoing 131I-labeled-metuximab plus transarterial chemoembolization

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23932

Chang Liu, Guo-Jun Zeng, Bang-Sheng Jia, Jia-Yin Yang, Li Jiang, Hua Du, Wu-Ran Wei, Bing-Wen Zou,  and Wu-Sheng Lu
s1226-s1234
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Simultaneous transarterial chemoembolization combined with radiofrequency ablation for treatment of large hepatocellular carcinoma: 3 years follow-up

Simultaneous transarterial chemoembolization combined with radiofrequency ablation for treatment of large hepatocellular carcinoma: 3 years follow-up

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23988

DUAN Feng, Bai Yan-Hua, Cui Li, Li Xiao-Hui,  and Yan Jie-Yu
s1235-s1241
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Co-administration of sufentanil and dexmedetomidine prevents emergence agitation in pediatric patients

Co-administration of sufentanil and dexmedetomidine prevents emergence agitation in pediatric patients

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24121

Li-ting Hou, Yong-hong Bi, Xiao-guang Cui, Zhi-jia Feng,  and Yan-zhuo Zhang
s1242-s1248
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Network meta-analysis of surgical treatment for unstable femoral intertrochanteric fractures

Network meta-analysis of surgical treatment for unstable femoral intertrochanteric fractures

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24202

He-Hui Wang, Wu-Bin Shu, Guan-Hua Lan, Xiao-bo Zhang, Zhi-qiang Jiang, De-hong Xu, Xue-xun Bao,  and A-Bing Li
s1249-s1258
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

Prognostic role of neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with brain arteriovenous malformations

Prognostic role of neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with brain arteriovenous malformations

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24236

Sunfu Zhang, Jing Zhang, Qingqing Ren, Min He, Baoyin Shan, Yunhui Zeng, Zhiyong Liu, Hao Liu,  and Jianguo Xu
s1259-s1266
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Reviews

Regulation and clinical significance of O-GlcNAc transferase in cancer

Regulation and clinical significance of O-GlcNAc transferase in cancer

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23132

Xinling Zhang, Yuchao Gu, Wengong Yu,  and Hui Liang
s1267-s1285
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Effects and mechanisms of mesenchymal stem/stromal cell functions for treatment of hematologic malignancies: promises and challenges

Effects and mechanisms of mesenchymal stem/stromal cell functions for treatment of hematologic malignancies: promises and challenges

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23956

Myoung Woo Lee, Somi Ryu, Dae Seong Kim, Ji Won Lee, Ki Woong Sung, Hong Hoe Koo,  and Keon Hee Yoo
s1286-s1301
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint

Exploring functions of long non-coding RNAs in HIV-associated neurocognitive disorder through weighted gene co-expression network analysis

Exploring functions of long non-coding RNAs in HIV-associated neurocognitive disorder through weighted gene co-expression network analysis

https://doi.org/10.18632/oncotarget.24096

Jun Wang, Yongmei Yin, Jinhua Qiu, Xiaoyan Wu, Huaqian Dong, Renfang Chen, Huiqin Xing,  and Lihua Huang
s1302-s1316
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Supplementary Information  |  Order a Reprint

Case Reports

Genomic profile of pulmonary follicular dendritic cell sarcoma: a case report and systematic review

Genomic profile of pulmonary follicular dendritic cell sarcoma: a case report and systematic review

https://doi.org/10.18632/oncotarget.23998

Liyuan Fan, Hongsheng Li, Minghao Li, Yang Zhang, Jianping Zhang,  and Baosheng Li
s1317-s1324
Abstract  |  PDF  |  HTML  |  Order a Reprint


Copyright © 2018 Impact Journals
Impact Journals is a registered trademark of Impact Journals, LLC